ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НА МЕБЕЛИ ПО ПОРЪЧКА

"Кедър 92" ЕООД гр.Ловеч е частна фирма, основана през 1992 година с основна дейност проектиране и изработка на тапицирана мебел. Екип от професионалисти – инженер-конструктор и дизайнер, както и отлично обучен персонал проектират, разработват и реализират поръчки. Фирмата работи с качествени материали на чуждестранни производители: В мебелите се влагат високо еластични пени със съответните сертификати за качество.

"Кедар-92" ЕООД изпълнява проект по оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020 год.

Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-3.001-0638-C01 „Енергийна ефективност в Кедър-92 ООД“

Общата цел е повишаване конкурентоспособността на КЕДЪР 92 ЕООД, чрез реализиране на инвестиции за увеличаване на енергийната ефективност в производството на предприятието.

Бенефициент: КЕДЪР 92 ЕООД  

Обща стойност: 256 440 лв., от които 159 636.80 лв. Европейско и 28 171.20 лв. национално съфинансиране.

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от ‘’Кедър 92 ЕООД’’ и при никакви обстоятелства не може да се приеме ,че тези публикации отразяват официално становище на Европейския съюз и Управляващия оргън.


Furniture in focus

Sofa K-95

Sofa K-95

Model code: K-95

Luxury Armchair AR10

Luxury Armchair AR10

Model code: AR10

Armchair AR30

Armchair AR30

Model code: AR30

Luxury corner furniture K-91

Luxury corner furniture K-91

Model code: K-91

Luxury corner furniture K-74

Luxury corner furniture K-74

Model code: K-74

Luxury Armchair AR20

Luxury Armchair AR20

Model code: AR20

Corner furniture Magdalena

Corner furniture Magdalena

Model code: Magdalena

Top