Текущи Евро Проекти изпълнявани от Кедър92

"Кедар-92" ЕООД изпълнява проекти по оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020 год.


Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-3.001-0638-C01 „Енергийна ефективност в Кедър-92 ООД“

Общата цел е повишаване конкурентоспособността на КЕДЪР 92 ЕООД, чрез реализиране на инвестиции за увеличаване на енергийната ефективност в производството на предприятието.

Бенефициент: КЕДЪР 92 ЕООД  

Обща стойност: 256 440 лв., от които 159 636.80 лв. Европейско и 28 171.20 лв. национално съфинансиране.

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от ‘’Кедър 92 ЕООД’’ и при никакви обстоятелства не може да се приеме ,че тези публикации отразяват официално становище на Европейския съюз и Управляващия оргън.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-0527-CO1

Бенефициент: КЕДЪР 92 ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06. 2020 г.

Край: 23.09. 2020 г.

„КЕДЪР 92 “ ЕООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Средствата, които се предоставят по процедурата, представляват преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за покриване на текущите нужди на дружеството и извършване на разходи за суровини, материали, горива и други. Общата стойност на отпуснатите средства на „КЕДЪР 92“ ЕООД е 10 000 лв.

Top